Health Innovation of Sweden – HIOS

Health Innovation of Sweden (HIOS) är en digital innovationshubb med målet att driva utveckling inom e-hälsa och göra digitala hälsolösningar tillgängliga för medborgare över hela Europa. Samarbetet inom HIOS har två huvudmål:

  • Det ena är att med digital teknik bidra till en mer individbaserad, preventiv hälso- och sjukvård. Genom att ge individer större möjligheter att påverka sin egen hälsa skapas möjligheter för en mer jämlik vård.
  • Det andra huvudmålet är kopplat till Sveriges satsning Nära vård – där den närmsta vården är den som patienten eller brukaren själv kan bidra till. Satsningen är en överenskommelse mellan regeringen och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och omfattar sammanlagt 5,9 miljarder kronor för stötta kommuner och regioner i omställningsarbetet.

Health Innovation of Swedens roll blir att stötta utvecklingen, hjälpa till med implementeringen, utbilda och bidra till att skapa trygghet kring nya digitala lösningar. Inte minst kunskaper inom cybersäkerhet blir en viktig faktor, där Health Innovation of Sweden kan bistå med expertkunskap exempelvis kring hur data kan delas på ett säkert sätt.

En huvuduppgift blir också att underlätta för näringslivet och offentlig sektor att tillsammans driva utvecklingen av nya digitala hälsotjänster. Ofta är trösklar i form av olika organisationers arbetsmetoder, kulturer och värderingar ett större hinder än den tekniska utvecklingen. Tillgång till miljöer där ny teknik och innovativa lösningar kan testas är därför central. Health Innovation of Swedens parter har tillgång till ett stort antal testmiljöer och testbäddar för en mängd olika syften.

I samarbetet ingår RISE och Linnéuniversitetet tillsammans med Blue Science Park, DigitalWell Arena, eHealth Arena, Future Position X, Leap for Life och Testbädd Livsmedicin.

Mer information om Health Innovation of Sweden (på engelska, öppnas i nytt fönster)

European Digital Innovation Hub

Health Innovation Of Sweden ansöker om att bli en så kallad European Digital Innovation Hub.

Satsningen på Europeiska Digitala Innovationshubbar ligger inom EU:s program ett Digitalt Europa. Målsättningen är att varje medlemsstat ska ha minst en EDIH vid programstarten 2021. Syftet är att stödja den digitala omvandlingen av ekonomi och samhälle och se till att europeiska medborgare och företag kan dra nytta av fördelarna. Hubbarna ska inbjuda till ett gränsöverskridande samarbete. Fem nyckelområden har pekats ut för EDIH:s verksamhet: HPC (Högpresterande datorsystem), AI, cybersäkerhet och förtroende, avancerade digitala färdigheter och spridning och användning av digital kapacitet.

Sammanlagt har 16 svenska ansökningar om att bli en EDIH inkommit till Vinnova och Tillväxtverket, som kommer att lägga fram en lista på kandidater till regeringen för beslut. Därefter kommer Sveriges kandidater att skickas vidare till EU-kommissionen, och därmed ges möjlighet att söka i kommande EU-utlysning. Totalt bedöms mellan fyra och åtta svenska EDIH kunna bli aktuella.

Mer information om Europeiska Digitala Innovationshubbar (på engelska, öppnas i nytt fönster)

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill prenumerera på eHealth Arenas nyhetsbrev och godkänner att mina personuppgifter hanteras enligt följande villkor.