eHealth Arena – en livsviktig satsning

eHealth Arena är en satsning för att skapa en gemensam e-hälsoarena för näringsliv, vård och omsorg, akademi och allmänhet. Vi arbetar i samverkan för att bidra till ett ökat användande av e-hälsotjänster, en ökad näringslivstillväxt inom e-hälsoområdet samt en ökad effektivitet inom vård och omsorg.

Ambitionen är att arenan ska utvecklas till ett kunskapscenter och ett kluster inom e-hälsa, där aktörerna möts för att utbyta kunskap och idéer och utveckla tjänster, metoder och produkter. Tillsammans skapar vi tillväxt och bidrar till att e-hälsa blir till verklig nytta för såväl allmänhet som användare inom vård och omsorg.

Vi gör det här i samverkan. Och vårt uppdrag är livsviktigt.

Fakta om eHealth Arena

eHealth Arena är en långsiktig satsning initierad av Region Kalmar län och drivs under de tre första åren i projektform med Kalmar Science Park som projektägare och Linnéuniversitetet som samverkanspart.

Under de inledande tre åren satsas sammanlagt 21,2 miljoner kronor, där Region Kalmar län finansierar 30 procent. Som samverkanspart finansierar Linnéuniversitet 20 procent och resterande 50 procent finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Visionen är att Kalmar län ska bli ett centrum för e-hälsans utveckling, såväl nationellt som internationellt.

Röster om eHealth Arena

Fia Mårdfelt, Projektledare, eHealth Arena

Med samhällsutmaningar som heter duga kopplat till bland annat en allt mer åldrande befolkning och en teknikutveckling som aldrig kommer gå saktare än just i dag så kan vi konstatera att det brinner. Brinner att förändra sätten vi leder och utvecklar verksamheter inom vård och omsorg och på vilket sätt vi tar tekniken till hjälp. Att i den tiden få leda satsningen med att etablera eHealth Arena i Kalmar län är bland det mest inspirerande jag gjort men också bland det mest utmanande.

Unikt för satsningen är den starka förankring som finns hos alla involverade parter. Och till den ett enormt engagemang och verklig vilja att bidra. Det borgar för att vi, tillsammans, kommer att lyckas med målsättningen att etablera Kalmar län som en av Europas ledande e-hälsoregioner.


Helena Nilsson, Regional utvecklingsdirektör, Region Kalmar län

Vad förväntar sig RKL att få ut av satsningen med att etablera eHealth Arena på kort och på lång sikt?

Region Kalmar län förväntar sig en ökad kompetens inom området e-hälsa. Vi förväntar oss också att antalet företag inom området ökar samt ett antal innovationer inom området. Detta som ett resultat av en ökad samverkan mellan akademin, näringslivet och aktörer inom vård och omsorg.

Vi förväntar oss också att implementeringen av e-hälsolösningar inom vård och omsorg ökar i länet, såväl inom kommuner som regionen.


Louise Östlund, VD, Kalmar Science Park

Vad innebär det för Kalmar Science Park att man är projektägare för satsningen eHealth Arena?

Först och främst innebär det att vi har fått ett stort förtroende från Region Kalmar att driva deras stora satsning på ett livsviktigt område, vilket vi är mycket stolta över. Det innebär vidare att vi utökar e-hälsoområdet i vår verksamhet och på så sätt skapas direkta synergier med  Inkubatorn, Science Parken och vårt kluster Digital Business. Det i sin tur kommer stärka bolagen däri och därmed också eHealth Arena. Med den här satsningen kan vi tillsammans med Region Kalmar och Linnéuniversitetet verkligen föra samman och utveckla de kompetenser, produkter och tjänster som krävs för att föra e-hälsoområdet framåt i regionen och på sikt även nationellt – och samtidigt skapa innovation och tillväxt. Det är ett mycket viktigt initiativ sett ur flera aspekter!

På vilket sätt skiljer sig satsningen från övriga initiativ inom innovationsstödsystemet?

En avgörande del i ett fungerande innovationsstödsystem är att aktörerna däri kan samverka och att det finns fungerande flöden mellan dem. Satsningen på eHealth Arena är en av de större och viktigare som har lanserats i regionen enligt mig och den skiljer sig på så sätt att den är initierad av Region Kalmar och utlagd på uppdrag till Kalmar Science Park. För att den ska nå framgång så behöver den vara väl förankrad i hela innovationssystemet så att samtliga aktörer kan medverka med just sin expertkompetens. Det är något som krävs i alla sammanhang men särskilt mycket i detta fall eftersom det är en så stor regional angelägenhet.


Pauline Johansson, Universitetslektor / Prefekt, Linnéuniversitetet

Hur skulle du beskriva Linnéuniversitetets roll i satsningen?

Inom Linnéuniversitetet utgår projektarbetet från eHälsoinstitutet men inom projektgruppen är vi en multidisciplinär grupp från flera fakulteter. Arbetet består i huvudsak av att kontinuerligt inventera behov från målgrupperna. Det är behov av förändrat arbetssätt, behov av kunskap och testbäddar och behov av hur idéer om nya tjänster skall tas emot och utvecklas vidare i länet. Vi vill att de förändringar som skall ske skall ge resultat i förflyttning från sjukhuset mot hemmet och/eller prevention dvs att förebygga vårdbesök och/eller åstadkomma utbyte av data mellan enheter, huvudmän, funktioner etc. Arbetet innebär också att genomföra kompetensinsatser och att delta i fallstudier med vår kompetens inom analys, uppföljning och utvärdering. Kompetensinsatserna är generellt i syfte att underlätta ett mer effektivt nyttjande av eHälsa och välfärdsteknik men också för att ge ökad beställarkompetens för vården och omsorgen såväl som leverantörskompetens för företagen.

På vilket sätt är satsningen viktig för Linnéuniversitetet?

Samarbetet ger oss ökade möjligheter i att prioritera vår forskning och utbildning inom området och att säkerställa att dessa ger nytta ute i samhället. Linnéuniversitetet är redan en nationell aktör inom eHälsa med den unika samling av forskningskompetens som finns inom Plattform eHälsa och spetsforskningsmiljön Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA). I samverkan med Regionen, kommunerna och näringslivet kan vi bli mer aktiva i att samordna, strukturera och utveckla eHälsa, i ett gemensamt arbete med att nå målen för Vision eHälsa 2025. Satsningen med eHealth Arena blir också utvecklande för vårt masterprogram i e-hälsa, för våra fristående kurser, uppdragsutbildningar och kompetensutvecklingsinsatser men den är även viktig för professionsutbildningar såsom läkar- och sjuksköterskeutbildningarna och övriga utbildningar med närhet till vården och omsorgen.

Här kan du läsa mer om vad Linnéuniversitetet gör i eHealth Arena.

Varför gör Region Kalmar län satsningen eHealth Arena?

Sverige står inför välfärdsutmaningar där digitalisering och e-hälsa har en framstående roll. Tillsammans med styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner har regeringen tagit fram Vision e-hälsa 2025 som slår fast att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter inom e-hälsoområdet. Regeringens satsning på e-hälsa leds av statliga eHälsomyndigheten, med kontor i Kalmar och Stockholm.

Kalmar län har redan idag starka kopplingar till e-hälsa. 2002 etablerades Apotekets kundcentrum i centrala Kalmar, en verksamhet som nu är navet för Apotekets e-handel. Via Linnéuniversitet finns sedan flera år tillbaka eHälsoinstitutet, en nationell aktör som arbetar på uppdrag av myndigheter, näringsliv och offentlig sektor med att utvärdera och forska om digitalt stöd inom vård och omsorg. Linnéuniversitetet har också ett brett utbud av kurser, program och forskning inom vård och hälsa. Vid universitetet finns Masterprogrammet i eHälsa där framtidens utredare, strateger, utvecklare, utbildare, konsulter och beställare formas.

Hälsoarbetet är en viktig del i Region Kalmar läns regionala utvecklingsplan, RUS, som utgår från Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål. I regionen finns också korta beslutsvägar och en lång tradition av samarbete mellan Region Kalmar län, länets kommuner, Linnéuniversitetet och Kalmar Science Park.

Utifrån den kunskap, erfarenhet och de förutsättningar som finns i Kalmar län inom e-hälsoområdet är regionen redo att bli ett centrum för e-hälsans utveckling, såväl nationellt som internationellt.

Regional utvecklingsstrategi

”Klimat att växa i” är Kalmar läns utvecklingsstrategi. Det är en gemensam färdplan för länet, som Kalmar läns olika aktörer har tagit fram tillsammans. I visionen är Kalmar län 2030 en hållbar region där människor växer, företag och organisationer etablerar sig och utvecklas, konkurrenskraften har stärkts och kopplingen mellan stad och land är stark.

För att nå målet finns fyra prioriterade områden att utveckla:

 • Delaktighet, hälsa och välbefinnande
 • God miljö för barn och unga
 • Hållbar samhällsplanering
 • Stärkt konkurrenskraft

eHealth Arena bidrar till målen om delaktighet, hälsa och välbefinnande, där ett ökat användande av e-hälsolösningar främjar en jämlik och likvärdig vård. Genom att nyttja krafterna i den digitala utvecklingen och bredda samverkan inom och mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning och forskning bidrar eHealth Arena även till stärkt konkurrenskraft.

Förväntat resultat 2019-2022
 • eHealth Arena är etablerad som en gemensam e-hälsoarena för näringsliv, vård och omsorg, kommunal verksamhet, akademi och allmänhet. Här finns modeller för inkubation, underlag för testbäddsverksamhet och ett stort upparbetat och aktivt nätverk inom e-hälsoområdet, såväl nationellt som internationellt.
 • eHealth Arena har utvecklats till ett kunskapscenter inom e-hälsoområdet
 • eHealth Arena har medverkat till förnyelse inom vård och omsorg och har klarlagt en behovsbild i form av efterfrågan hos vård och omsorg samt hos näringslivet.
Förväntat resultat på lång sikt
 • En ökad tillväxt hos e-hälsobolagen. E-hälsobranschens tillväxt har skapat förutsättningar för såväl start av nya bolag för inkubation (start-ups), stärkt tillväxt bland etablerade bolag samt nyetableringar i regionen av redan befintliga bolag.
 • Regionens kommuner har blivit märkbart effektivare inom vård-, omsorgs- och hälsosektorn, vilket har bidragit till en förnyelse genom implementering av ett antal nya e-hälsofunktioner och/eller produkter och tjänster.
 • Genom eHealth Arena har kompetens- och utbildningsbehov inom e-hälsa identifierats och satsningen har bidragit till ökad kunskap om vilka kompetenser som behöver stärkas på såväl beställar- som leverantörssidan. Vidare har detta bidragit till en förhöjd insikt om e-hälsoverktyg och digitaliseringens möjligheter och en förståelse kring vikten av att införa e-hälsotjänster.
 • Satsningen kommer, genom de innovativa tjänster och produkter som tas fram och testas, indirekt bidra till att minska kostnader för energi samt minska utsläpp och transporter.
 • eHealth Arena har bidragit till en ökad jämställdhet och mångfald genom att göra e-hälsotjänster tillgängliga för fler och därmed öka individers möjligheter att påverka sin hälsosituation positivt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill prenumerera på eHealth Arenas nyhetsbrev och godkänner att mina personuppgifter hanteras enligt följande villkor.