eHealth Arena – en livsviktig satsning

eHealth Arena är en satsning för att skapa en gemensam e-hälsoarena för näringsliv, vård och omsorg, akademi och allmänhet. Vi arbetar i samverkan för att bidra till ett ökat användande av e-hälsotjänster, en ökad näringslivstillväxt inom e-hälsoområdet samt en ökad effektivitet inom vård och omsorg.

Ambitionen är att arenan ska utvecklas till ett kunskapscenter och ett kluster inom e-hälsa, där aktörerna möts för att utbyta kunskap och idéer och utveckla tjänster, metoder och produkter. Tillsammans skapar vi tillväxt och bidrar till att e-hälsa blir till verklig nytta för såväl allmänhet som användare inom vård och omsorg.

Vi gör det här i samverkan. Och vårt uppdrag är livsviktigt.

Håll dig uppdaterad om arbetet på arenan – prenumerera på våra utskick!

Fakta om eHealth Arena

eHealth Arena är en långsiktig satsning initierad av Region Kalmar län. Under de tre första åren, 2019-2022, drevs den i projektform med Kalmar Science Park som projektägare och Linnéuniversitetet som samverkanspart.

Från den 1 oktober 2022 drivs arenan av Region Kalmar län i nära samverkan med Linnéuniversitetet och Kalmar Science Park, länets kommuner och näringsliv. Visionen är att Kalmar län ska bli ett ännu tydligare centrum för e-hälsans utveckling, såväl nationellt som internationellt.

Region Kalmar län och Linnéuniversitetet har för avsikt att satsa 400 miljoner kronor inom e-hälsoområdet under en tioårsperiod, för att få nationellt och internationellt genomslag. Satsningen ska stärka universitetet inom flera områden när det gäller e-hälsa, öka förutsättningarna för högkvalitativ vård inom både stad och landsbygd, samt utveckla näringslivet och konkurrenskraften i Kalmar län.

eHealth Arena är en del av det europeiska samarbetet Health Data Sweden, som är en europeisk digital innovationshubb inom hälsa, med särskilt fokus på hälsodata. Health Data Sweden startar den 1 januari 2023 och erbjuder olika tjänster för att stötta små och medelstora företag och offentlig sektor, både i Sverige och övriga Europa, för att främja utvecklandet av tjänster och produkter inom e-hälsa.

Varför gör Region Kalmar län satsningen eHealth Arena?

Sverige står inför välfärdsutmaningar där digitalisering och e-hälsa har en framstående roll. Tillsammans med styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner har regeringen tagit fram Vision e-hälsa 2025 som slår fast att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter inom e-hälsoområdet. Regeringens satsning på e-hälsa leds av statliga eHälsomyndigheten, med kontor i Kalmar och Stockholm.

Kalmar län har redan idag starka kopplingar till e-hälsa. 2002 etablerades Apotekets kundcentrum i centrala Kalmar, en verksamhet som nu är navet för Apotekets e-handel. Via Linnéuniversitet finns sedan flera år tillbaka eHälsoinstitutet, en nationell aktör som arbetar på uppdrag av myndigheter, näringsliv och offentlig sektor med att utvärdera och forska om digitalt stöd inom vård och omsorg. Linnéuniversitetet har också ett brett utbud av kurser, program och forskning inom vård och hälsa. Vid universitetet finns Masterprogrammet i eHälsa där framtidens utredare, strateger, utvecklare, utbildare, konsulter och beställare formas.

Hälsoarbetet är en viktig del i Region Kalmar läns regionala utvecklingsplan, RUS, som utgår från Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål. I regionen finns också korta beslutsvägar och en lång tradition av samarbete mellan Region Kalmar län, länets kommuner, Linnéuniversitetet och Kalmar Science Park.

Utifrån den kunskap, erfarenhet och de förutsättningar som finns i Kalmar län inom e-hälsoområdet är regionen redo att bli ett centrum för e-hälsans utveckling, såväl nationellt som internationellt.

Regional utvecklingsstrategi

”Klimat att växa i” är Kalmar läns utvecklingsstrategi. Det är en gemensam färdplan för länet, som Kalmar läns olika aktörer har tagit fram tillsammans. I visionen är Kalmar län 2030 en hållbar region där människor växer, företag och organisationer etablerar sig och utvecklas, konkurrenskraften har stärkts och kopplingen mellan stad och land är stark.

För att nå målet finns fyra prioriterade områden att utveckla:

  • Delaktighet, hälsa och välbefinnande
  • God miljö för barn och unga
  • Hållbar samhällsplanering
  • Stärkt konkurrenskraft

eHealth Arena bidrar till målen om delaktighet, hälsa och välbefinnande, där ett ökat användande av e-hälsolösningar främjar en jämlik och likvärdig vård. Genom att nyttja krafterna i den digitala utvecklingen och bredda samverkan inom och mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning och forskning bidrar eHealth Arena även till stärkt konkurrenskraft.

Resultat 2019-2022

eHealth Arena drevs under de första tre åren, 2019-2022, i projektform med Kalmar Science Park som projektägare och Linnéuniversitetet som samverkanspart. Under de första tre åren medfinansierades satsningen av Europeiska unionen.

Här kan du ta del av och lära dig mer om det arbete som skett i satsningens första fas

Förväntat resultat på lång sikt
  • En ökad tillväxt hos e-hälsobolagen. E-hälsobranschens tillväxt har skapat förutsättningar för såväl start av nya bolag för inkubation (start-ups), stärkt tillväxt bland etablerade bolag samt nyetableringar i regionen av redan befintliga bolag.
  • Regionens kommuner har blivit märkbart effektivare inom vård-, omsorgs- och hälsosektorn, vilket har bidragit till en förnyelse genom implementering av ett antal nya e-hälsofunktioner och/eller produkter och tjänster.
  • Genom eHealth Arena har kompetens- och utbildningsbehov inom e-hälsa identifierats och satsningen har bidragit till ökad kunskap om vilka kompetenser som behöver stärkas på såväl beställar- som leverantörssidan. Vidare har detta bidragit till en förhöjd insikt om e-hälsoverktyg och digitaliseringens möjligheter och en förståelse kring vikten av att införa e-hälsotjänster.
  • Satsningen kommer, genom de innovativa tjänster och produkter som tas fram och testas, indirekt bidra till att minska kostnader för energi samt minska utsläpp och transporter.
  • eHealth Arena har bidragit till en ökad jämställdhet och mångfald genom att göra e-hälsotjänster tillgängliga för fler och därmed öka individers möjligheter att påverka sin hälsosituation positivt.
Hitta till eHealth Arena

eHealth Arenas kontor och showroom för e-hälsa finns i hus Vita på Linnéuniversitetets campus i Kalmar. Showroomet finns på plan 2 och kontoret på plan 3 i hus Vita.

Se karta över campus här