Showroom för e-hälsa

Välkommen till eHealth Arenas showroom!

Showroomet visar lösningar inom e-hälsa och välfärdsteknik och ger besökare möjlighet att se utrustning och lösningar i en autentisk miljö. Genom att visa exempel på digitala lösningar som finns på marknaden och hur de fungerar i hemmiljö hoppas vi öka intresset för och kunskapen om digitala lösningar. Som besökare kan du också testa hur lösningarna fungerar och få en förståelse för hur den digitala tekniken möjliggör för både andra sätt att arbeta och ta kontroll över sitt eget mående.

Boka besök

Showroomet är öppet för alla som vill lära sig mer om e-hälsa och välfärdsteknik. Det är gratis att besöka rummet och man bokar tid genom att kontakta Maria Eifrém, maria.eifrem@ehealtharena.se. Ett besök tar vanligtvis ca en timme och max antal besökare per grupp är 10 st.

Showroomet finns på Linnéuniversitetet i Kalmar, på andra våningen i hus Vita, se karta här

Lösningar i showroomet

Nedan kan du läsa mer om de lösningar som visas i showroomet.
Är du leverantör och är intresserad av att visa lösningar i rummet, vänligen kontakta Maria Eifrém, maria.eifrem@ehealtharena.se

Digital 3D-rörelseinspelning för att förebygga skador och förbättra rehabilitering

Moovment – ett enkelt och intelligent sätt att förbättra rörelsemönster, balans och hållning för att förhindra skador och förbättra rehabilitering.

Moovment är framtagen av terapeuter för att ge snabb, markörfri, digital 3D-rörelseinspelning. Den mäter en persons hållning, balans och rörelsemönster och möjliggör att ge rätt övningar för att stödja preventiva strategier och förebygga skador, smärta och förbättra rehabilitering för människor i alla åldrar.

Plattformen används av terapeuter, läkare och vårdpersonal för att bedöma, dokumentera, visualisera rörelsemönster för att sedan ge rätt övningar för optimal rörelse och rehabilitering.

Moovment består av tre delar:

 • Scan: Inspelning och mätning av rörelse, balans och hållning. Automatiserad och standardiserad testrutin som bara tar fem minuter att genomföra. Den ger konsekventa och jämförbara mätningar som du kan lita på, då de är validerade för noggrannhet och objektivitet på universitet (Innovationscentrum för informationsdriven vård, Högskolan i Halmstad)
 • Analys och beslutsstöd: 3D-rörelseuppspelning med avancerade kontroller för att spela upp och analysera de inspelade rörelserna som om att personen faktiskt var i rummet. Viktiga åtgärder beskrivs och dokumenteras automatiskt. Mätningar och PDF-filer exporteras enkelt till patientjournaler och andra system.
 • Visualisering och kommunikation: Personlig kommunikation (mellan terapeut och patient), motivation och träningsrecept från din webbläsare eller mobil.

Moovment används idag runt om i världen av universitet, vårdcentraler, sjukhus, sportklubbar, friskvårdsanläggningar och kliniker.

Läs mer här

Leverantör
Qinematic

Kontaktinformation
Glenn Bilby
Tele: 073-344 56 95
E-post: glenn.bilby@qinematic.com

Digital tillsyn med trygghetskamera för en trygg och ostörd sömn

Nattillsyn är något av det mest kostnadsdrivande inom hemtjänsten eftersom besöket endast är några minuter långt, men med stor andel restid och dubbelbemanning. Med digital nattillsyn kan personalen, direkt i i hemtjänstlokalen via en surfplatta, koppla upp sig mot en kamera i brukarens sovrum. Många brukare upplever nattillsyn via kamera som mindre integritetskränkande och skrämmande än att få besök av personal i sovrummet när man sover och då också riskera att väckas.

Phoniro E-tillsyn är en del av Phoniro Care – en gemensam plattform för en bättre äldreomsorg.

Läs mer här

Leverantör
Phoniro

Kontaktperson
Sven Bergland
Tele: 010-330 15 14
E-post: sven.bergland@phoniro.se

Digital vårdtjänst för personer med högt blodtryck

Blodtrycksdoktorn från Accumbo AB erbjuder Sveriges första digitala vårdtjänst som är specialanpassad för patienter med högt blodtryck. Högt blodtryck eller hypertoni, som det också kallas, är den enskilt största orsaken till hjärt-kärlsjukdom såsom stroke och hjärtinfarkt. I Sverige har cirka 2 miljoner vuxna högt blodtryck.

Patienter hos Blodtrycksdoktorn mäter sitt blodtryck i lugn miljö, hemma. Studier visar att mätning av blodtrycket i hemmet ger mer rättvisande värden och därmed kan det också behandlas med högre precision i medicinering och rådgivning. Därför erbjuder vi en vårdtjänst som är genuint individuell, enkel för patienten och med kontinuerlig uppföljning av läkare och snabba åtgärder vid avvikelser.

Patienter med högt blodtryck som använder Blodtrycksdoktorn sänker sitt systoliska tryck (övertryck) med i snitt 9 mmHg på två månader. Studier har visat att den blodtryckssänkningen kan minska risken för stroke med 35% och hjärtsjukdom med 25%.

Vårt mål är att ge patienter med högt blodtryck kontroll över sin framtid för ett friskare liv, en effektivare och nära vård samt att minska belastningen på den traditionella sjukvården, vad gäller kroniska sjukdomar.

Läs mer här

Leverantör 
Accumbo AB

Kontaktperson
Annika Hovmark
Tele: 072-168 85 87
E-post: annika@accumbo.se

Digitala lås för omsorgen

Den dagliga hanteringen av nycklar är ett stort och kostsamt problem inom hemtjänsten. För att kunna tillhandahålla hemtjänst behövs ofta flera nycklar till varje lägenhet eller hus, nycklar som kan tappas bort, kopieras eller helt enkelt inte är i händerna på rätt person vid en nödsituation. Undersökningar visar att mer än 10 procent av hemtjänstens tid läggs på att hantera nycklar. Denna hantering innebär bland annat administration av nycklar, att vänta på kollegor för att få rätt nyckel samt extra restid.

Med den digitala låslösningen Phoniro Lock kan den vanliga nyckeln ersättas med en digital nyckel i personalens mobiltelefon och en låsenhet på insidan av brukarens ytterdörr. Med Phoniro Lock blir det enkelt för hemtjänsten att säkerställa att de alltid har rätt nycklar med sig. Administration och restid minskar samtidigt som kvaliteten ökar.

Phoniro Lock ingår i Phoniros nyckelfria utbud och är en del av Phoniro Care – en gemensam plattform för en bättre äldreomsorg.

Läs mer här

Leverantör
Phoniro

Kontaktperson
Sven Bergland
Tele: 010-330 15 14
E-post: sven.bergland@phoniro.se

Distansmonitorering av kroppens vitala parametrar

Kiwok levererar tjänster för distansmonitorering av kroppens vitala parametrar. Alla kroppens vitala parametrar kan mätas på distans:

 • EKG – vilo-, arbets- och dygns-
 • Impedans över lungorna = vätska i lungorna, bevaka hjärtsvikt och KOL
 • Kroppstemperatur
 • Fysisk aktivitet
 • Leverns fetthantering
 • Andning
 • Blodtryck, semi-kontinuerligt i realtid
 • Puls – syre
 • Blodsocker, kontinuerligt i realtid

I samarbete med partners levererar vi en komplett vårdkedja från patienten/användaren till vårdgivaren. BodyKom app för kommunikation i samarbete med WIP – Wireless Independent Provider i Karlskrona. Integration och interaktion i vårdprocessen tillsammans med TietoEnator i Kalmar.

Under namnet BodyKom kan vi idag leverera olika typer av EKG, kroppstemperatur och fysiskt aktivitet. Inom kort kommer vi att lägga till impedans och O2. Våra partners kan leverera Acetrack för kontroll av kroppens fetthantering. Vi gör appliceringen enkel med vår EKG-tröja med alla mätutrustningar på rätt plats då tröjan är på.

Vårdgivare har många stora utmaningar som blir alltmer kännbara när kriserna och pandemierna avlöser varandra.

Varje dag lär vi oss alltmer om ohälsans uppkomst. Människan idag är dålig på att lyssna på signalerna från sin kropp. Därför behövs mätutrustning som kan fånga signalerna tidigt och som kan visa att kroppen har fått återhämta sig. Forskarna har inlett arbete med att hantera förmaksflimmer med KBT.

Läs mer här

Leverantör
Kiwok

Kontaktperson
Anders Björlin, CTO
Tele: 070 645 55 73
E-post: anders.bjorlin@kiwok.com

Distansmonitorering i hemmet

Atea presenterar Cuviva, som är ett digitalt stöd som möjliggör daglig och kontinuerlig kommunikation mellan individen och vård- och omsorgsgivare. Det upplevda avståndet mellan vård / omsorg och individ minskar vilket leder till ökad trygghet för alla parter. Cuviva fungerar som en kontaktpunkt mellan individen och många olika aktörer och roller för att kunna skapa ett ekosystem runt individen. till exempel från vårdcentralen, omsorgsgivare och kommunen vilken förenklar och underlättar för alla inblandade.

Grunden för kommunikationen baseras på textmeddelande, videomöten, enkäter och mätning av vitalparametrar och andra typer av sensor data från bland annat tillsynssensorer, trygghetslarm mm. Beroende på användningsområde anpassas lösningen för individen och verksamheten till exempel genom nya enkäter, genom att stänga av vissa funktioner eller koppla Cuviva till andra system.

Fokus i Cuvivas plattform är användarvänlighet. Många av de som idag framgångsrikt använder lösningen i hemmet har ingen tidigare vana av datorer eller smartphones. Personal utrustas med ett lättanvänt och överskådligt sätt att se alla individer och detaljer per individ. Den primära målgruppen för Cuviva är de individer som är i behov dagliga insatser från vård och omsorg.

Läs mer här

Leverantör
Atea, Cuviva

Kontaktperson
Staffan Betinger
Tele: 0470-70 26 70
E-post: staffan.betinger@atea.se

Distansmonitoreringslösning framtagen genom samverkan mellan region, forskning och näringsliv

CGI MoniCare är en distansmonitoreringslösning som använder konsumentprodukter och larmar när det blir förändringar i patienters hälsotillstånd. CGI MoniCare började som ett samverkansprojekt mellan Blue Science Park, BTH, Region Blekinge och CGI. Till en början var lösningen avsedd som ett tekniskt stöd i hemmet för personer med kronisk hjärtsvikt med mål att öka patientgruppens välbefinnande, delaktighet och trygghet. Även för att undersöka hur sjukvården kan avlastas med denna typ av lösning.

Under projektets gång har CGI MoniCare anpassats för analysera fler typer av sjukdomar, så som Covid-19 och COL. Ytterligare mål har även tillkommit under projektets gång som hur Artificiell Intelligens (AI) kan appliceras och användas. AI kan till exempel vara ett beslutsstöd för vårdgivare genom att generera lämpliga larm och ständigt analysera patienters data för att framhäva negativa förändringar i hälsotillståndet.

Läs mer här

Leverantör
CGI

Kontaktperson
Peter Hedman Surlien
Tele: 0455-33 68 38
E-post: peter.hedmansurlien@cgi.com

Egenmonitorering med direkt koppling till din vårdgivare

Egenmonitorering gör att patienten kan mäta sina värden hemifrån med kontinuerlig direktkontakt till vårdgivaren. Med hjälp av en app och Bluetooth-uppkopplad utrustning, till exempel en blodtrycksmätare, spirometer eller våg, syns resultaten direkt av både patienten och vårdgivaren. Om något värde skulle avvika kan vårdpersonalen ta kontakt med patienten via appen för frågor eller en åtgärd, innan situationen hinner förvärras.

ImagineCare har idag Sveriges ledande plattform för egenmonitorering, med två regionala breddinföranden där patienter med hypertoni, hjärtsvikt, astma, KOL och diabetes monitoreras dagligen. Det ger patienter ökad kontroll över den egna hälsan, samtidigt som vårdpersonalen får mer tid för det som betyder mest – patienterna. Förutom kroniska sjukdomar erbjuds även monitorering för bland annat mödrahälsovård och psykisk ohälsa.

Läs mer här

Leverantör
ImagineCare

Kontaktperson
Cecilia Meller
Tel: 079-103 90 39
E-post: cecilia.meller@imaginecare.com

Enkel videosamtalsapp för äldre och funktionsnedsatta

Behovet av att kommunicera har vi hela livet. När förmågan att kommunicera med sina nära och kära försämras på grund av att dagens nya teknik är för svår, blir det en direkt försämring av livskvaliteten. Vi är idag, beroende på vart vi dra åldersgränsen, närmare 600 000 personer i Sverige som lever utanför det digitala samhället. I takt med att vår befolkning blir äldre kommer denna siffra att stiga.

Loopelis app för videokommunikation via en surfplatta är byggd för att det ska vara enkelt för äldre och funktionsnedsatta att ringa och ta emot videosamtal. Det unika med Loopeli är enkelheten. Med hjälp av Loopeli behöver inte personen med surfplattan använda olika appar, skapa konto eller logga in för att kunna genomföra videosamtal, ta emot bilder, meddelanden eller lyssna på radio.

Det är inte bara våra äldre och dess familjer som har nytta av att vi enklare kan kommunicera på egen hand. Idag vet vi att vårdpersonal kan behöva vara behjälpliga för att våra äldre ska kunna kommunicera med sina familjemedlemmar. Det kan krävas att anhöriga behöver boka en tid med vårdpersonalen för att kunna ringa till sin familjemedlem. För vårdpersonalen skulle en enkel videosamtalstjänst avlasta dem tidsmässigt och faktiskt ge dem möjlighet att utföra annat arbete.

Under våren 2022 genomför Loopeli ett pilotprojekt med fyra olika vårdenheter i Stockholm, Nyköping och Norrköping. Målet med projektet är att se hur boende, anhöriga och vårdpersonal påverkas av att ha möjligheten att kommunicera med enkel videokommunikation.

Loopeli på två minuter: https://vimeo.com/677192247

Läs mer här

Leverantör
Loopeli AB

Kontaktperson
Nina Norberg
Tele: 073-750 01 02
E-post: nina@loopeli.se

Integritetsvärnande trygghetssensorer

RoomMate är den senaste generationens trygghetssensor som både skyddar brukarens integritet och underlättar tillsynen för personalen. Genom att tillsynen sköts med hjälp av IR-sensorer avpersonifieras brukaren automatiskt, vilket skapar en integritetsvärnande tillsyn. Olikt traditionella tillsynskameror behöver inte personalen göra kontinuerliga inspektioner, vilket ytterligare ökar brukarens integritet. Istället larmar RoomMates inbyggda bildanalys vid kritiska händelser så som att brukaren ramlar, befinner sig onaturligt länge i badrummet etcetera. På så sätt behöver personalen bara utöva tillsynen när brukaren faktiskt är behov av hjälp.

 • Inbyggd bildanalys som larmar om brukaren ramlar, reser sig upp ur sängen, befinner sig onaturligt länge i badrummet etcetera. Larmen ställs in individuellt efter brukarens behov.
 • Möjliggör direktkommunikation med brukaren genom tal, vilket underlättar hanteringen vid olyckor
 • Skickar varningar via app, SMS, e-post, MMS eller via webben

Läs mer här

Leverantör
Sensio

Kontaktinformation
Martin Paulette
Tele: 070-171 53 22
E-post: martin.paulette@sensiocare.se

Kalenderklocka med visuella påminnelser

CARY Base är en kalenderklocka för personer som behöver extra hjälp att hålla reda på dygnet och dagens händelser. CARY Base visar information om datum, tid och om det är morgon, dag, kväll eller natt. Vid ett tryck på skärmen läses informationen upp. Dagens händelser kan visas på skärmen och talade påminnelser kan fås vid önskade tider. Anhöriga eller omsorgspersonal kan hjälpa till att hålla kalendern uppdaterad på distans.

CARY Base passar för den som har svårt att:

 • bibehålla dagliga rutiner
 • orientera sig mot tiden
 • veta om det är dag eller natt
 • komma ihåg aktiviteter och möten

Att bibehålla dagliga rutiner och aktivitetsnivå främjar självständighet och god livskvalitet för individen och kan bidra till att man kan bo kvar hemma längre.

Tillsammans med tjänsten MyAbilia kan både personal och anhöriga ha möjlighet att, på distans, lägga till olika påminnelser i kalendern. Att kunna vara delaktig på distans skapar trygghet för den anhörige och frigör tid för personalen. Det är tidsbesparande vid administrering och information till brukare och anhöriga om kommande aktiviteter. Som administratör är det också möjligt att administrera ett stort antal kalenderklockor och till exempel skicka ut information om en kommande aktivitet som erbjuds alla.

Läs mer här

Leverantör
Abilia

Kontaktperson
Linda Björk
Tele: 070-846 94 25
E-post: linda.bjork@abilia.se

Aktivitetsväst som underlättar för omsorgspersonal att skapa spontana stunder av glädje och rörelse med kraften av musik

Joyvest stimulerar fysisk aktivitet för människor med exempelvis en demenssjukdom. Joyvest är användarvänligt, lustfyllt och använder den universella musikens kraft för att väcka känslor och lusten till rörelse.

Likt en trygg kram hängs Joyvest över axlarna och två rörelsesensorer fästes exempelvis i ärmarna. När användaren är i rörelse spelas personligt utvald musik, men det gäller att hålla igång för annars slutar musiken att spela.

Se film här

Läs mer här

Leverantör
Lyckna

Kontaktperson
Isak Unfors
Tele: 073-768 10 70
E-post: isak.unfors@lyckna.com

Kommunikationsplattform för äldreomsorgen

Atea gör tillsammans med en global aktör inom AI en miljonsatsning med mål att ta fram en kommunikationsplattform som möjliggör att svenska kommuner kan genomföra digitala omsorgsmöten.

En digital assistent hjälper brukaren och säkerställer att lösningen blir enkel och intuitiv att använda. Tjänsten hjälper brukaren att koppla upp videosamtal samt svara på inkommande samtal från både omsorgspersonal, vårdpersonal och anhöriga.

Med kraften i den AI som finns hos den digitala assistenten skapas möjligheter till flera nyttor och effektiviseringar, exempelvis:

 • Mjuk tillsyn, där assistenten löpande kan fråga hur brukaren mår och beroende på svar eskalera detta till personal/videosamtal. Dialogen mellan brukare och digital assistent journalförs.
 • Reagera på rop på hjälp från brukaren som eskaleras till personalen som kan respondera med både videosamtal samt besök.
 • Unika skräddarsydda påminnelser per brukare, exempelvis att ta medicin, mata husdjur etc.
 • Kunna svara på vanligt förekommande frågor från brukaren, vem kommer på besök idag, har någon varit här eller vad blir det för mat.

Läs mer här

Leverantör
Atea

Kontaktperson
Patrik Nylander
Tele: 070-267 39 63
E-post: patrik.nylander@atea.se

Läkemedelsrobot - digitalisering för god och nära vård

Evondos läkemedelsrobotar är ett enkelt och tryggt hjälpmedel för vårdtagaren, med hög tillförlitlighet.

Säkerhet för vårdtagaren
Läkemedelsroboten uppmanar vårdtagaren på ett tydligt sätt att ta sina läkemedel vid rätt tidpunkt, vilket är viktigt vid behandling av en mängd kroniska sjukdomar. Tjänsten informerar även vårdpersonalen direkt när en dos av någon anledning inte har tagits i tid.

Ökad kvalitet för personalen
Vårdpersonal och anhöriga, om så önskas, kan följa upp medicineringen på distans. Roboten delar endast ut avsedd dos och resterande doser förblir oåtkomliga. Lösningen minskar därför avsevärt behovet av rutinmässiga läkemedelsrelaterade besök. Hembesöken kan i stället inriktas på god och nära personcentrerad vård.

Effektivare personalplanering
Det blir enklare att planera vård- och omsorgspersonalens arbetstider eftersom det behövs färre läkemedelsrelaterade besök. Arbetsmiljön förbättras avsevärt när det inte blir lika stor arbetsbelastning under morgon och sen eftermiddag. Och vårdtagaren får ändå rätt medicin i rätt tid, med en ökad självständighet och högre livskvalitet.

Läs mer här

Leverantör
Atea, Evondos

Kontaktperson
Staffan Betinger
Tele: 0470-70 26 70
E-post: staffan.betinger@atea.se

Mobil lösning för patientnära dokumentation anpassad för sköterskor

Medanets lösning har utvecklats i samarbetet med hälso- och sjukvårdspersonal och underlättar vårdarbetets rutiner, är ett stöd i beslutsfattandet och ger tid för det allra viktigaste – att bemöta patienten. Lösningen innehåller bland annat stöd för mätvärden, EWS, medicinering, kliniska formulär och bilder samt en unik meddelandetjänst anpassad för miljön och säkerhetskraven inom vården.

Läs mer här

Leverantör
Medanets

Kontaktinformation
Stefan Sjögren
Tele: 070-736 39 78
E-post: stefan.sjogren@medanets.com

Mobila trygghetslarm med GPS

Mobila trygghetslarm med GPS
Med MiniFinders mobila trygghetslarm kan vårdtagare leva ett tryggt liv som passar deras egna behov och förutsättningar. Dessutom är våra mobila tjänster användbara för att effektivisera arbetsprocesserna inom vård- och omsorgssektorn, samt inom den offentliga sektorn.

Fördelar med att välja ett mobilt trygghetslarm
Till skillnad från de traditionella trygghetslarmen påverkas inte MiniFinders mobila larm av strömavbrott eller systemhaveri. Detta innebär att trygghetslarmet erbjuder vårdtagare en säker lösning som är motståndskraftigt mot yttre omständigheter dygnet runt. Vårdtagare kommer därför kunna vara trygga och skyddade oavsett vad som händer.

Tryggt GPS-larm i realtid oavsett vad brukaren befinner sig
MiniFinders trygghetslarm fungerar utmärkt för att lokalisera brukaren både utomhus och inomhus. Vid utomhuspositionering roamar GPS-larmet fritt mellan olika nätverk. När GPS-larmet används för inomhuspositionering använder den istället WiFi-nätverk för att bestämma var i byggnaden användaren befinner sig. Om boendet inte har WiFi-nätverk kan Beacons installeras runt om i byggnaden och på så sätt rapportera en exakt inomhusposition (se bild).

Funktioner

 • Larmknapp – Utrustat med en lättanvänd larmknapp där vårdtagaren kan snabbt larma förvalda kontakter eller larmcentralen.
 • Fallarm – Trygghetslarmen reagerar omedelbart vid fall och skickar fallarm.
 • Inomhuspositionering – Larmarmband som registrerar brukarens positionering i realtid. Se exakt position direkt i MiniFinder GO.
 • Samtalsfunktion – Vårdgivare kan kommunicera direkt med vårdtagare via trygghetslarmets smarta samtalsfunktion.
 • Varning vid förlorad GPS-signal – När trygghetslarmet kommer i kontakt med ett område som saknar GPS-täckning skickar den en varning.
 • Varning vid låg batteritid – Trygghetslarmet skickar en varning när den har en låg batteritid.

Läs mer här

Leverantör
MiniFinder

Kontaktperson
Jetesa Dana
Tele: 070-352 13 33
E-post: jetesa.dana@minifinder.com

Rörelseanalys på distans

Det är ofta svårt att bedöma hur mycket personer i rehab rör sig och hur följsamheten är till träningsprogrammet. Det är ännu svårare att bedöma på vilket sätt de rör sig och hur till exempel 6 minuters gångtest utvecklas över tid. Ofta görs bedömning av en fysioterapeut under kortare möten i hemmet enligt fastställt schema. Det finns oftast inte tid att följa brukare under en längre promenad för att bedöma rörelseförmågan och motoriken.

Med den digitala lösningen mystep info kan bedömning och uppföljning göras på distans. Det enda som behövs är en smartphone och ett midjebälte (om samtliga rörelse-parametrar önskas mätas med precision). Genom att samla in mobiltelefonens sensordata via en app vid promenad beräknas ett flertal sofistikerade rörelsemått. Till exempel beräknas gånghastighet, kadens (steg/min), markkontakttid för vänster/höger fot, kraft vid fotisättning etc. Detta kan mätas av brukaren själv eller tillsammans med hemtjänst.

Mål kan definieras i systemet och följas upp. Analysrapporter som PDF-fil kan skapas för olika tidsperioder.

Läs mer här

Leverantör
Medotemic AB

Kontaktperson
Lars Nilsson
Tele: 070-647 24 47
E-post: lars@medotemic.se

Sensor för att detektera fall och närvaro

eazense erbjuder ett icke-integritetskränkande, autonomt tillsynssystem för äldre baserat på radarsensorteknologi med AI.

eazense möjliggör funktionerna:

 • Falldetektion
 • Närvaro
 • Aktivitetsnivåer över dygnets timmar
 • Räknar antal personer i rum

För vårdgivare innebär detta till exempel att nattlig övervakning på ett vårdhem kan utföras mer effektivt eftersom resurserna riktas mot patienter som behöver hjälp och patienten kan känna sig säker på natten och blir inte störd i onödan.

Via eazense molntjänst kan tillsyn ske på distans via mobil, tablet eller dator. Eftersom eazense detekterar avvikelser automatiskt behovs inga resurser allokeras för monitorering. eazense är en certifierad medicinteknisk produkt (MDR).

 • Fungerar helt utan wearables
 • Inga knappar
 • Ingen kamera
 • Ingen mikrofon
 • Beröringsfri
 • Integritetssäker
 • Enkel installation

Läs mer här

Leverantör
Raytelligence AB

Kontakt
info@raytelligence.com 

Säker läkemedelshantering i egna hemmet

Mediciner ska lagras på ett sätt som gör att de är säkra och kan administreras på ett effektivt sätt. Endast behörig personal ska ha tillgång till dem. Processer och policys i hemtjänstorganisationer bör innefatta hur åtkomst till mediciner är säkert hanterat.

Phoniro har utvecklat Phoniro Medic, ett medicinskåp som personalen låser och låser upp med en smartphone. Det behövs inga fysiska nycklar, vilket sparar tid för personalen. Endast behörig personal kan låsa upp medicinskåpet genom att använda Phoniro Home Care-appen på sin smartphone. Appen loggar låshändelser och denna information skickas till Phoniro Care-plattformen för att kunna spåra vad som har hänt och när.

Phoniro Medic ingår i Phoniros nyckelfria utbud och är en del av Phoniro Care – en gemensam plattform för en bättre äldreomsorg.

Läs mer här

Leverantör
Phoniro

Kontaktperson
Sven Bergland
Tele: 010-330 15 14
E-post: sven.bergland@phoniro.se

Tids- och planeringsverktyg för att få struktur i vardagen

MEMOplanner Large är ett tids- och planeringshjälpmedel som hängs upp på väggen i ditt hem eller i en gemensam lokal. MEMOplanner hjälper till att få kontroll över sin dag, känna en trygghet i att veta vad som är planerat och när och hur det ska genomföras, vilket ökar möjligheterna till ett rikare liv. Med en MEMOplanner i det gemensamma utrymmet kan man t.ex. visuellt visa vilka i personalen som arbetar, vilka aktiviteter som ska ske eller vilken mat som serveras i matsalen. Detta ger ökad trygghet och möjlighet att planera sin dag, både för de boende och deras anhöriga.

MEMOplanner har utvecklats för den som behöver:

 • Utökat stöd för tid, minne, struktur och planering med ett grafiskt tydligt gränssnitt
 • En lösning som är enkel att komma igång med
 • En lösning som kan individanpassas i hög grad
 • En lösning som är enkel att använda
 • Ett kognitivt stöd som är separerat från smartphone för att inte tappa fokus

Att bibehålla dagliga rutiner och aktivitetsnivå främjar självständighet och god livskvalitet för individen och kan bidra till att man kan bo kvar hemma längre. I en gemensam lokal kan MEMOplanner bli en naturlig samlingspunkt, som bidrar till en ökad kommunikation mellan både boende och personal.

Tillsammans med tjänsten MyAbilia kan både personal och anhöriga ha möjlighet att, på distans, lägga till olika påminnelser i kalendern. Att kunna vara delaktig på distans skapar trygghet för den anhörige och frigör tid för personalen. Det är tidsbesparande vid administrering och information till brukare och anhöriga om kommande aktiviteter. Som administratör är det också möjligt att administrera ett stort antal kalenderklockor och till exempel skicka ut information om en kommande aktivitet som erbjuds alla.

Läs mer här

Leverantör
Abilia

Kontaktperson
Linda Björk
Tele: 070-846 94 25
E-post: linda.bjork@abilia.se

Trygghetslarm med GPS

Trygghetslarm i form av en klocka som fungerar både inomhus och utomhus med möjlighet att larma genom en knapptryckning. Med inbyggd högtalartelefon och GPS som visar användarens position, kan hjälp snabbt tillkallas vid behov. Vid larm ringer klockan upp förvalda anhöriga och om ingen skulle svara kopplas samtalet till Sensorems larmcentral som är öppen dygnet runt, alltid.

Läs mer här

Leverantör
Sensorem

Kontaktperson
Johan Danielsson
Tele: 08 46 00 77 02
E-post: johan.danielsson@sensorem.se

Utandningsmätare för monitorering av fettmetabolism

Acetrack är en utandningsmätare och app som mäter halten aceton i utandningsluften och är ett icke-invasivt sätt att kontrollera om man bränner fett i levern, dvs om man är i ketos eller inte. Du kan komma i ketos genom att äta en kolhydratfattig kost eller genom periodisk fasta tex. Huvuddelen av våra kroniska sjukdomar beror på livsstilsval och förvånansvärt många kopplar till insulin, insulinresistens och övervikt. Acetrack hjälper dig att förstå hur dina val du gör runt kost, rörelse, stress och sömn påverkar din kropps förmåga att energisätta cellerna med fett som bas istället för insulinhöjande kolhydrater.

Läs mer här

Leverantör
Deversify AB

Kontaktperson
Anders Murman
Tele: 070-546 50 62
E-post: anders.murman@deversify.com

VR-glasögon för fysioterapi

Curest VR är en tjänst som erbjuder förenklad fysioterapi med hjälp av VR-glasögon. Vårdgivare kan följa patientens utveckling och se hur ofta, hur mycket och resultat av rehabilitering. Oavsett var patienten befinner sig. Patienten tränar genom att använda VR-glasögon som innehåller fysioterapeutiska övningar i flera olika nivåer och mindfulness. När patienten genomför övningar skickas resultat och träningsdata automatiskt till vårdgivaren.

Idén bakom produkten kommer från fysioterapeuter vid Danderyds Sjukhus som insåg möjligheten att modernisera och förenkla fysioterapi med hjälp av VR-teknik. Några användare idag är Danderyds Sjukhus, Region Västerbotten, Region Norrbotten samt Region Blekinge.

Läs mer här

Leverantör
Curest

Kontaktperson
Emil Lilja
Tele: 072-050 67 37
E-post: emil@curest.se

Digitalt showroom

Det digitala rummet är en digital version av vårt fysiska showroom i Kalmar och möjliggör för besökare, oavsett var de befinner sig, att lära sig mer e-hälsa och välfärdsteknik.

Det fungerar bäst att ansluta till rummet med webbläsaren Google Chrome. Vänligen notera att det tar lite tid för rummet att ladda.

Välkommen in!

Till det digitala showroomet

Om du stöter på några problem under ditt besök i rummet eller vill lämna annan feedback efter ditt besök, vänligen maila info@ehealtharena.se.