Han forskar om e-hälsa i landsbygdsnära primärvård

15 april 2021 | Nyheter

Thomas Sjöström, licentiand vid Campus Västervik

Den svenska hälso- och sjukvården rör sig ständigt mot digitalisering, vilket förstärkts efter utbrottet av covid-19. Regeringen har en vision om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter senast år 2025 i syfte att bland annat skapa en mer personcentrerad vård, där även vårdtagarens delaktighet ökar. Hur skiljer sig då implementeringen av e-hälsotjänster mellan olika hälsocentraler och städer?

Thomas Sjöström vid Campus Västervik har påbörjat en studie som undersöker hur e-hälsa domesticeras i landsbygdsnära primärvård. Domesticering är ett kommunikationsvetenskapligt perspektiv på hur ny teknik integreras i användarens vardagsliv och tillskrivs betydelse.

– Det är verkligen häftigt att man kan bedriva forskningsstudier i Västervik, det är det nog inte alla som känner till. E-hälsa är ett spännande och intensivt område och jag hoppas att studien ska öka kunskapen kring digital vård med landsbygdens förutsättningar i åtanke, säger Thomas Sjöström.

Fallstudie på hälsocentral

Sedan våren 2020 är Thomas en av åtta licentiander som bedriver forskningsstudier på Campus Västervik. Studierna genomförs i samarbete med universitet och högskolor runt om i Sverige. Forskningsprojekten berör området hållbar landsbygd och ska möta behov av kunskap som finns i norra Kalmar län.

En fallstudie genomförs på en hälsocentral i länets norra del med fokus på digital infrastruktur och kompetensförsörjning i primärvården på landsbygden och hur det påverkar domesticeringen av e-hälsotjänster. Thomas beskriver att det kan skilja sig mycket mellan städer och landsbygd när det kommer till möjligheterna att använda digitala hjälpmedel.

– Jag har pratat med sjuksköterskor som har beskrivit hur deras patienter har fått gå ut i trädgården för att kunna få tillräckligt med täckning för att kunna genomföra ett videosamtal.

Större förståelse för landsbygdens förutsättningar

Thomas har jobbat som kommunikatör på Region Sörmland och har själv upplevt många av de problem och digitala klyftor som han får höra om nu i studien och han hoppas att resultatet kan nå ut till beslutsfattare inom e-hälsa. Han beskriver att tanken är att resultatet av studien ska kunna ge större förståelse i hur man måste ta landsbygdens förutsättningar i åtanke när man jobbar med implementering av dessa hjälpmedel.

Thomas nämner även skillnaden på synen på hälsocentralen på landsbygden – att man ser besöket på hälsocentralen som en social aktivitet, vilket man kanske inte gör på samma sätt i städer. Han säger att han fått berättat för sig hur många äldre samåker, gör andra ärenden i samband med sitt besök och att de får ett socialt utbyte som de kanske annars inte hade fått.

– Det är spännande att se vad som händer när vården flyttas från det fysiska rummet till det digitala. Vad vinner man och vad förlorar man? Studien har ett holistiskt perspektiv då vi pratar med hälsocentralens alla professioner samt med äldre vårdtagare bland hälsocentralens listade patienter. Fokus ligger på professionernas arbete i relation till den äldre vårdtagaren.

Det finns många kunskapsgap inom denna domän och Thomas ser ett behov av mer forskning kring klyftan mellan digital kommunikation och äldre samt hur arbetsmiljön ser ut och förändras i och med digitaliseringen inom vårdprofessionerna.

 

Kontaktinformation
Thomas Sjöström, Campus Västervik
thomas.sjostrom@vastervik.se