Region Kalmar län skapar en överblick av digitaliseringsprocessen inom vården

12 maj 2021 | Nyheter

Magnus Persson, utvecklingsdirektör, Region Kalmar län

Region Kalmar län har utformat en handlingsplan för arbetet med digitalisering inom hälso- och sjukvården på lokal nivå, med syfte att ge ett helikopterperspektiv på planeringen av digitaliseringsinsatser. Målet är att använda digitaliseringens möjligheter för att stödja invånarnas hälsa i vardagen, skapa egenkraft vid sjukdom och frigöra resurser i verksamheten genom digitalt stöd och nya arbetssätt.

– Genom att ta hem nyttan med det som digitaliseringen erbjuder hoppas vi att det kan leda till att sjukvården kan bli ännu mänskligare, säger Magnus Persson, utvecklingsdirektör på Region Kalmar län.

Sverige har ett nationellt mål för e-hälsa (Vision e-hälsa 2025) och handlingsplanen är synkroniserad med den nationella målbilden, men anpassad efter Region Kalmar läns möjligheter. Regionen jobbar kontinuerligt mot målbilden och med strategin ”digitalt när det går, fysiskt när det behövs”. Vissa delar inom vården är lättare att digitalisera, exempelvis en del repetitiva och administrativa uppgifter. Förhoppningen är att digitaliseringen av sådana uppgifter lämnar mer resurser åt de möten och uppgifter som inte går att digitalisera. I och med det kan de vårdmöten som är i behov av att vara fysiska och mänskliga bli ännu mer närvarande, då vårdpersonalens tid kan läggas där den behövs mest.

– Handlingsplanen är som ett verktyg för att lättare kunna se själva processens gång och förflyttningen mot målbilden. Det kan behövas tydligheter när man servar flygplanet samtidigt som man flyger det, säger Magnus Persson.

Viktigt med samverkan

För att nå målbilden med handlingsplanen implementeras nu tjänster som till exempel möjligheten till egenvård samt självbedömning. Det ställer krav på regionen som verksamhet att effektivisera arbetssätt och samverka med andra verksamheter. Just nu pågår bland annat ett pilotprojekt med egenmonitorering inom hjärtsvikt. I det projektet tar patienten sina egna värden och matar in dem digitalt för att sedan, vid behov, ha en dialog via chatt med vårdpersonal. Projektet belyser vikten av god samverkan mellan regionen och kommunerna, då de flesta patienter ingår i den kommunala hemsjukvården. Det är också viktigt att medarbetarna förstår sig på digitaliseringens syfte och kan stödja vårdtagaren i användningen.

Magnus Persson nämner att covid-19 har påskyndat digitaliseringsprocessen, eftersom människor har varit tvungna att anpassa sig till användningen av digitala verktyg, vilket bland annat har lett till att de digitala vårdmötena har ökat:

– Vi förflyttar hela tiden gränsen för vad som går att göra digitalt och med vem.

 

Kontaktinformation
Magnus Persson, utvecklingsdirektör, Region Kalmar län
magnus.persson@regionkalmar.se