(English summary below)

Upphandling som ett verktyg för att främja innovation

Vi står inför stora utmaningar inom vård och omsorg under de kommande åren med en åldrande befolkning och högre kostnader. Digitala hälsotjänster- och produkter erbjuder en möjlighet att möta dessa utmaningar. Men för att dessa produkter ska komma till nytta i vården och omsorgen, krävs det att vi blir mer innovativa i upphandlingsprocessen. Under våren 2024 anordnade Health Data Sweden därför en seminarieserie på temat ”Upphandling som verktyg för att främja innovation” via partnerorganisationerna eHealth Arena, Leap for Life och Compare.

Health Data Sweden, eller HDS, är en så kallad europeisk digital innovationshubb med 18 parter över hela Sverige. Syftet med projektet är att stötta små- och medelstora företag inom digital hälsa samt offentlig sektor inom vård och omsorg med digital innovation och transformation genom att erbjuda konstadsfria insatser och tjänster inom fem olika fokusområden; kunskap och kompetensutveckling, kapitalanskaffning och upphandling, ekosystem och nätverk samt testmöjligheter. Projektet har också ett särskilt fokus på hälsodata, och tillgänglighet och användande av hälsodata. Målet är att vara ett stöd för både företag och offentlig sektor för att utveckla och implementera nya och innovativa digitala hälso- och välfärdstjänster och produkter, för att på sikt bidra till en effektivare vård och omsorg och därmed också hälsa.

Varför är det då intressant och ens relevant med digitala hälso- och välfärdstjänster och produkter? Kan vi inte klara oss undan den här ”digitaliseringshetsen”? Nej, det kan vi förmodligen inte. Sverige med många andra länder står inför en enorm demografisk utmaning under de kommande åren och årtiondena. Befolkningen blir allt äldre och den arbetsföra delen av befolkningen ökar inte alls i samma takt som den icke arbetsföra, vilket innebär att vården och omsorgen står inför stora utmaningar i att ta hand om alla dessa människor. Digitala verktyg kan bidra med en effektivisering som gör att personalen kan använda sin tid på bättre sätt, t.ex. spendera mer tid med de patienter och brukare som har störst behov. Digitala tjänster och produkter kan också bidra till att vård och omsorg blir mer tillgänglig på distans, vilket gör att fler patienter och brukare kan vårdas i sina hem istället för på sjukhus eller boenden, och därmed minska trycket för personalen och frigöra resurser till mer komplexa vård- och omsorgsbehov.

Om vi då tar det till nästa steg, varför är hälsodata viktigt? Det finns ofantligt många möjligheter med hälsodata, exempelvis möjliggör det för precisionsmedicin, förbättrar behandlingar och hjälper till att förebygga sjukdomar genom att ge insikter i hälso-och sjukdomsmönster. Men det är inte bara för forskning och vård, utan även utveckling och innovation. För företag inom digital hälsa är hälsodata essentiellt för att kunna utveckla nya produkter och tjänster.

Varför ska vi då prata om innovation och upphandling? Varför är det viktigt? Kort kan man säga att innovation i offentlig sektor är en förutsättning för att möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar, och för att en innovation ska kunna ta sig in i till vården och omsorgen, krävs det i de flesta fall en upphandling. Därför har den offentliga sektorn en stort ansvar, och en stor möjlighet, att i sina inköp och upphandlingar att göra det på ett sådant sätt att det främjar innovation, så att nya och innovativa lösningar kan komma till nytta för våra medborgare. Med den seminarieserie som Health Data Sweden har anordnat under våren 2024, hoppas vi kunna öka kunskapen om och inspirera till att använda upphandling som ett verktyg för innovation!

Längst ner på den här sidan samlar vi inspelningar från respektive seminarietillfälle. Vänligen klicka på det tillfälle du vill titta på i listan nedan för att visa inspelningarna. Där finner du även åhörarkopior från respektive presentation. 


Procurement as a Tool to Promote Innovation

We face significant challenges in healthcare and social care with an aging population and rising costs. Digital health services and products offer solutions, but require innovation in the procurement process. Digital tools improve efficiency, allowing staff to spend more time with those in greatest need and making healthcare more accessible remotely. Health data enables precision medicine, improves treatments, and helps prevent diseases by providing insights into health patterns. Innovation in the public sector is crucial to meet societal challenges, and procurement processes must promote innovation to bring new solutions to healthcare and social care.

Health Data Sweden (HDS), a European Digital Innovation Hub, supports SMEs and the public sector in digital health and social care. It focuses on knowledge development, capital acquisition, networks, testing, and health data use to implement innovative health services for more efficient care and better health. In spring 2024, HDS organized a seminar series on ”Procurement as a Tool to Promote Innovation” with eHealth Arena, Leap for Life, and Compare. The series covered needs assessment, methods to promote innovation, and international perspectives.

On the bottom of this page, you will find all the recordings and presentations from the seminars. Please note that only the third session was held in English. Session 1 and 2 were held in Swedish.

Seminarietillfälle 1 - Fokus på behovsinventering och tidig dialog (14 februari, 2024) - IN SWEDISH

Seminarietillfälle 1 – Fokus på behovsinventering och tidig dialog

Vid det här tillfället gavs en introduktion till hur man kan använda upphandling för att främja och skapa innovation. Vi fokuserade på konkreta tips på hur man kan fånga upp verksamhetens behov, få koll på marknadens mognad och stöd i upphandlingsförfarandet.

Datum: 14 februari 2024
Tid: 10.00 – 12.00
Plats: Digitalt

Inspelning 1: Introduktion till seminarieserien och Health Data Sweden
Elin Jonsson, eHealth Arena
”Kärt barn har många namn – begrepp och metoder kring innovationsupphandling och funktionskrav”
Charlotta Palmgren, Upphandlingsmyndigheten
Länk till åhörarkopior

 

Inspelning 2: ”Hur kan man fånga upp flera intressenters perspektiv när man ska komma överens om behov och effekt? Mikro-intervention som dialogverktyg”
Matt Richardson, seniorforskare hälso- och välfärdsteknik, Mälardalens universitet
Länk till åhörarkopior

 

Inspelning 3: ”Att förstå den offentliga sektorns behov: en resa mot innovation”
Carolin Maule, Digital Transformation Manager, Compare DigitalWell Arena
Länk till åhörarkopior

 

Inspelning 4:  ”Dialog – nyckeln till innovation i upphandling”
Annika Remaeus, enhetschef för näringsliv, Uppsala kommun
Länk till åhörarkopior

Seminarietillfälle 2 - Fokus på metoder och verktyg för att främja innovation (13 mars, 2024) - IN SWEDISH

Seminarietillfälle 2 – Fokus på metoder och verktyg för att främja innovation

Vid det här tillfället gavs en möjlighet att lära sig mer om olika metoder och verktyg som kan användas för att främja innovation i upphandlingsprocessen. Vi fick höra exempel på ex. hackathons, innovationstävlingar och efterfrågebaserad upphandling.

Datum: 13 mars 2024
Tid: 10.00 – 12.00
Plats: Digitalt

Inspelning 1: ”Introduktion till seminarieserien och Health Data Sweden”
Elin Jonsson, eHealth Arena
”Direktupphandling vid innovationstävling – så gjorde vi.”
Magnus Garp, digitaliseringsledare Kalmar Kommun
Länk till åhörarkopior

 

Inspelning 2: ”Karlstad kommuns tillvägagångssätt för innovationsupphandling med metoden Demand Acceleration”
Ann-Sophie Gustafsson , utvecklingsledare på Karlstad Kommun
Länk till åhörarkopior

 

Inspelning 3: ”Omställning med hjälp av Innovationsupphandling, går det?”
Kenth Söderström, avdelningschef Livsmedicin Region Västerbotten
Länk till åhörarkopior

 

Inspelning 4: ”Projekttävling som upphandlingsmetod – en pilot i fyra länder, samtidigt.”
Hanna Wallin, innovationsledare Bron Innovation
Länk till åhörarkopior

Seminarietillfälle 3 - Internationellt perspektiv på innovationsupphandling samt röster från leverantörer / Seminar 3 - International and solution providers' perspectives in innovation procurement (April 17, 2024) - IN ENGLISH

Seminar 3 – International and solution providers’ perspectives in innovation procurement

During this seminar, we learned more about best practices within innovation procurement from Belgium and had the opportunity to listen to solution provider cases from Belgium, Finland and Sweden.

Date: April 17 2024
Time: 10.00 – 12.00
Place: Digitally

Recording 1: ”Welcome and Introduction to the Swedish European Digital Innovation Hub: Health Data Sweden Seminar Series”
Elin Jonsson, eHealth Arena
”Innovation Procurement: Best Practices from Belgium”
An Schrijvers and Louise Vandenberghe, Flanders Innovation and Entrepreneurship and Program for Innovation Procurement
Link to presentation slides

 

Recording 2: ”Managing Risks Associated with the Implementation of New Technologies in the Public and Private Sectors”
Ruben Van Caelenberg, Addestino
Link to presentation slides

 

Recording 3: ”Demand-Driven Innovation in Värmland: A Startup Case Study”
Martin Larsson, Habbie
Link to presentation slides

 

Recording 4: ”The Challenges and Opportunities of Commercializing Innovations for the Public Sector in Finland and Beyond”
Lauri Kuronen, Veil.AI
Link to presentation slides

Den här seminarieserien levererades av EDIH Health Data Sweden under våren 2024 via partnerorganisationerna :

Den görs nu i efterhand tillgänglig för alla som deltog på minst ett av tillfällena. Serien görs också tillgänglig som ett utbildningspaket för de som inte hade möjlighet att delta men gärna vill ta del av materialet. Detta levereras som en tjänst inom Health Data Sweden. Har du några frågor kring detta, kontakta Elin Jonsson på eHealth Arena. Kontaktuppgifter finns här.

Health Data Sweden finansieras av: