eHealth Arena 2019-2022 – resultat

eHealth Arena är en satsning för att skapa en gemensam e-hälsoarena för näringsliv, vård och omsorg, akademi och allmänhet. Vi arbetar i samverkan för att bidra till ett ökat användande av e-hälsotjänster, en ökad näringslivstillväxt inom e-hälsoområdet samt en ökad effektivitet inom vård och omsorg. Visionen är att Kalmar län ska bli ett centrum för e-hälsans utveckling, såväl nationellt som internationellt.

eHealth Arena är en långsiktig satsning initierad av Region Kalmar län och drevs under de första tre åren, 2019-2022, i projektform med Kalmar Science Park som projektägare och Linnéuniversitetet som samverkanspart. Under de första tre åren medfinansierades satsningen av Europeiska unionen.

Här kan du ta del av och lära dig mer om det arbete som skett i satsningens första fas.

Bakgrund

Förstudie: E-hälsokluster i Kalmar län
Under 2018 genomfördes en förstudie med målet att kartlägga intresset av och möjligheterna för en satsning på e-hälsa i Kalmar län.
Läs förstudien här

RUVeS: Regional utveckling inom välfärdsteknologi och e-hälsotjänster i samverkan
2016-2019 pågick projektet RUVeS, med målet att analysera och utveckla en modell som pekar på avgörande steg för en fungerande e-hälsomarknad, en marknad som tillgodoser en mångfald av aktörer och kvalitetssäkrade produkter och där e-hälsoföretag oavsett storlek ges möjlighet att konkurrera på lika villkor.
Läs rapporten här

Lägesrapporter

eHealth Arena drevs under de första tre åren i projektform och redovisade då arbetet i lägesrapporter två gånger per år.

Lägesrapporter 2019
Augusti – december

Lägesrapporter 2020
Januari – juni
Juli – december

Lägesrapporter 2021
Januari – juni
Juli – december

Lägesrapporter 2022
Januari – juni
Juli – september samt slutrapport för hela projektperioden

Slutrapport eHealth Arena 2019-2022
Utvärderingsrapporter från följeforskaren

eHealth Arena drevs under de första tre åren i projektform och utvärderades regelbundet av en följeforskare. Här kan du läsa följeforskarens utvärderingsrapporter.

Utvärderingsrapport juni 2020

Utvärderingsrapport februari 2022

Utvärderingsrapport november 2022

Slutrapport utvärdering eHealth Arena

Rapporter från projektaktiviteter

Pilottest av läkemedelsautomater
Kalmar kommun genomförde 2020 en pilot för att införa läkemedelsautomater (specifik produkt) inom omsorgs- och socialförvaltningen. Rapporten ger, utifrån en tvärvetenskaplig forskargrupp, en sammanfattande bild av resultatet av pilottestet.
Läs rapporten här

VR-glasögon för social stimulans
En utvärderingsrapport som tittar på om VR-glasögon (med specifik produkt) kan öka den sociala stimulansen och bidra till ökat välbefinnande hos boende på äldreboenden men som också tar upp införandeaspekter. Testet av VR-glasögon genomfördes på tre äldreboenden i Västervik under 8 veckor maj-juni 2021.
Läs rapporten här

Patienters och anhörigas upplevelser och behov genom habiliterings- och rehabiliteringsprocessen
Inom Kalmar läns habilitering och rehabilitering pågår sedan våren 2021 ett gemensamt förbättringsarbete, Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära, mellan länets kommuner och regionen, med stöttning av eHealth Arena och dess aktörer. Det första steget har varit att lyssna på patienters och anhörigas upplevelser och uttryckta behov i deras resa genom habiliterings- och rehabiliteringsprocessen. Detta har gjorts genom djupintervju och resultatet är sammanställt i en rapport.
Läs rapporten här

Förenklad surfplatta
Ett användarvänligt gränssnitt för videosamtal, på en platta som är anpassad för individer med särskilda behov. Så kan VidCom beskrivas, en teknik som testats på tre särskilda boenden i en av Kalmar läns kommuner och som utvärderats och sammanställs i en rapport av Linnéuniversitetet, inom eHealth Arena.
Läs rapporten här

Testbäddar inom hälso- och sjukvård
Rapporten sammanställer resultatet från två delstudier om digitala testbäddar inom hälso- och sjukvården i Sverige. Den första var en explorativ studie som omfattade 15 digitala testbäddar inom hälso- och sjukvården i Sverige. Den andra var en studie som fokuserade på företag som utvecklar produkter och tjänster inom hälsa, vård och omsorg, för att erhålla företagens perspektiv på testbäddar.
Läs rapporten här

Preventiva hembesök
En utvärdering av en ny arbetsmodell för förebyggande hembesök (FHB) hos äldre invånare. Modellen testades i ett samverkansprojekt mellan Kalmar kommun, Mörbylånga kommun och Region Kalmar län. Pilotprojektet genomfördes under hösten 2021 och våren 2022 i Kalmar och Mörbylånga kommuner.
Läs rapporten här

Sjukskrivningskollen
Rapporten återger resultat från utvärderingen av det digitala stödprogrammet Sjukskrivningskollen som har genomförts av Linnéuniversitetet, via uppdrag från Region Kalmar län, under hösten 2021 och första kvartalet 2022. Syftet med utvärderingen är att bedöma vilket stöd och vilken nytta detta stödprogram främst ger patienterna men också rehab-koordinatorerna, som i sin funktion använder Sjukskrivningskollen för att främja en hållbar återgång till arbetslivet för sjukskrivna patienter.
Läs rapporten här

Framtidsresor – att forma morgondagens vård och omsorg
I rapporten beskrivs tidsresan som metod och diskuteras mer i detalj med utgångspunkt i resor som organiserats inom ramen för eHealth Arena i Kalmar län under våren 2022.
Läs rapporten här

Nulägesrapport för Hjälpmedelsnämnden (KHS) inför test av sensorer
Rapporten ger ett nuläge inför ett pilottest då Hjälpmedelsnämnden vill undersöka om sensorer från företaget MedSen kan ge den nytta som Hjälpmedelsnämnden önskar, det vill säga att på distans ge deras tekniker möjlighet att avläsa funktionsduglighet och vad som är problemet hos hjälpmedlen innan de åker ut och servar dem.
Läs rapporten här

Filmer

eHealth Arena 2019-2022 – En Livsviktig Satsning
Filmen sammanfattar det arbete som gjorts under de första tre åren, med intervjuer av bland annat eHealth Arenas projektledare Fia Mårdfelt, regionråd Mattias Adolfson och följeforskare Christina Johannesson.

Tre år med eHealth Arena – fokus företagande
Filmen sammanfattar det arbete som gjorts under de första tre åren, med fokus på företagande.

Tre år med eHealth Arena – fokus på kompetens och nätverk
Filmen sammanfattar det arbete som gjorts under de första tre åren, med fokus på kompetensutveckling och nätverk.

Tre år med eHealth Arena – fokus på nytta
Filmen sammanfattar det arbete som gjorts under de första tre åren, med fokus på hur e-hälsa kan bli till verklig nytta för såväl allmänhet som vård och omsorg.